Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

Skattesatser for 2013 og 2014

Publisert på


Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser 2013 2014
Generell skattesats    
Personer 28 pst. 27 pst.
Bedrifter 28 pst. 27 pst.
Toppskatt    
Trinn 1 Innslagspunkt 509 600 kr 527 400 kr
Trinn 2 Innslagspunkt 828 300 kr 857 300 kr
Trygdeavgiftssats    
Lønnsinntekt 7,8 pst. 8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass 7,8 pst. 8,2 pst.
Annen næringsinntekt 11,0 pst. 11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv. 4,7 pst. 5,1 pst.
Høyeste effektive marginale skattesatser    
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 47,8 pst. 47,2 pst.
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 54,3 pst. 53,7 pst.
Pensjonsinntekt 44,7 pst. 44,1 pst.
Primærnæringsinntekt 51,0 pst. 50,4 pst.
Annen næringsinntekt 51,0 pst. 50,4 pst.
Utbytte og uttak 48,2 pst. 46,7 pst.
Personfradrag    
Klasse 1 47 150 kr 48 800 kr
Klasse 2 94 300 kr 72 000 kr
Minstefradrag i lønnsinntekt    
Sats 40,0 pst. 43,0 pst.
Øvre grense 81 300 kr 84 150 kr
Minstefradrag i pensjonsinntekt    
Sats 26,0 pst. 27,0 pst.
Øvre grense 68 050 kr 70 400 kr
Særskilt skattefradrag for pensjonister    
Maksimalt beløp 30 300 kr 30 000 kr
Skattebegrensningsregelen for uførepensjonister mv.    
Avtrappingssats 55,0 pst. 55,0 pst.
Skattefri nettoinntekt    
Enslig 127 000 kr 131 400 kr
Gift 116 700 kr 120 800 kr
Særfradrag for store sykdomsutgifter    
Nedre grense 9 180 kr 9 180 kr
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til IPS 15 000 kr 15 000 kr
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid    
Sats per km 1,50/0,70 kr 1,50/0,70 kr
Nedre grense for fradraget 13 950 kr 15 000 kr
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 12 000 kr 16 800 kr
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. 3 850 kr 3 850 kr
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)    
Sats for skattefradrag 20,0 pst. 20,0 pst.
Maksimalt årlig sparebeløp 20 000 kr 25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 150 000 kr 200 000 kr
Skattefri km-godtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil    
Sats per kilometer til og med 10 000 km 4,05 kr 4,05 kr
Sats per kilometer over 10 000 km 3,40 kr 3,45 kr
Formuesskatt    
Kommune    
Innslagspunkt 870 000 kr 1 000 000 kr
Sats 0,7 pst. 0,7 pst.
Stat    
Innslagspunkt 870 000 kr 1 000 000 kr
Sats 0,4 pst. 0,3 pst.

Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.