Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

Skattesatser 2018

Publisert på

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser for 2017 og 2018.

 

Lønnsveksten anslås til 3 prosent, konsumprisveksten til 1,6 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,2 prosent. 

Oppdatert etter Stortingets vedtak 12. desember 2017.

 

2017-regler


2018-regler

Endring 
2017 – 2018

Skatt på alminnelig inntekt

 

 

 

Personer1

24 pst.

23 pst.

-1 pst.enhet

Bedrifter2

24 pst.

23 pst.

-1 pst.enhet

 

 

 

 

Skatt på grunnrentenæringer

 

 

 

Petroleum (særskatt)3

54 pst.

55 pst

1 pst. enhet

Vannkraft (grunnrenteskatt)

34,3 pst.

35,7 pst.

1,4 pst. enhet

 

 

 

 

Trinnskatt

 

 

 

Trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt

164 100 kr

169 000 kr

3 pst.

Sats

0,93 pst.

1,4 pst.

0,47 pst.enheter

Trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt

230 950 kr

237 900 kr

3 pst.

Sats

2,41 pst.

3,3 pst.

0,89 pst.enheter

Trinn 3

 

 

 

Innslagspunkt

580 650 kr

598 050 kr

3 pst.

Sats4

11,52 pst.

12,4 pst.

0,88 pst.enheter

Trinn 4

 

 

 

Innslagspunkt

934 050 kr

962 050 kr

3 pst.

Sats

14,52 pst.

15,4 pst.

0,88 pst.enheter

 

 

 

 

Trygdeavgift

 

 

 

Nedre grense for å betale trygdeavgift

54 650 kr

54 650 kr

-

Opptrappingssats

25 pst.

25 pst.

-

Sats

 

 

 

Lønnsinntekt

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Fiske, fangst og barnepass5

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Annen næringsinntekt

11,4 pst.

11,4 pst.

-

Pensjonsinntekt mv

5,1 pst.

5,1 pst.

-

 

 

 

 

Arbeidsgiveravgift

 

 

 

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia6

14,1/10,6 pst.

14,1/10,6 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0 pst.

0 pst.

-

 

 

 

 

Maksimale effektive marginale skattesatser

 

 

 

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

46,7 pst.

46,6 pst.

-0,1 pst. enheter

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,3 pst.

53,2 pst.

-0,1 pst. enheter

Pensjonsinntekt7

43,6 pst.

43,5 pst.

-0,1 pst. enheter

Næringsinntekt8

49,9 pst.

49,8 pst.

-0,1 pst. enheter

Utbytte8

46,6 pst.

46,6 pst.

-

 

 

 

 

Personfradrag

 

 

 

Klasse 1

53 150 kr

54 750 kr

3 pst.

Klasse 2

78 300 kr

-

avviklet

 

 

 

 

Minstefradrag i lønnsinntekt

 

 

 

Sats

44 pst.

45 pst.

1 pst. enhet

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense9

94 750 kr

97 610 kr

3 pst.

 

  

 

 

Minstefradrag i pensjonsinntekt

 

 

 

Sats

31 pst.

31 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

81 200 kr

83 000 kr

2,2 pst.

 

 

 

 

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt10

31 800 kr

31 800 kr

-

 

 

 

 

Særfradrag for enslige forsørgere

51 804 kr

51 804 kr

-

 

 

 

 

Særskilt skattefradrag for pensjonister

 

 

 

Maksimalt beløp

29 940 kr

29 950 kr

0 pst.

Nedtrapping, trinn 1

 

 

 

Innslagspunkt

188 700 kr

193 250 kr

2,4 pst.

Sats

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

 

 

 

Innslagspunkt

28 4350 kr

290 700 kr

2,2 pst.

Sats

6 pst.

6 pst.

-

 

 

 

 

Skattebegrensningsregelen

 

 

 

Avtrappingssats

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

 

 

 

Enslig

143 150 kr

147 450 kr

3 pst.

Gift

131 600 kr

135 550 kr

3 pst.

Formuestillegget

 

 

 

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

 

 

 

Klasse 1

15 500 kr

15 500 kr

-

Klasse 2

15 500 kr

-

avviklet

 

 

 

 

Sjømannsfradraget

 

 

 

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

 

 

 

 

Fiskerfradraget

 

 

 

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

 

 

 

 

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

 

 

 

Inntektsuavhengig fradrag

63 500 kr

63 500 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

166 400 kr

166 400 kr

-

 

 

 

 

Særfradrag for store sykdomsutgifter11

 

 

 

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

 

 

 

 

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell -pensjonsordning12

40 000 kr

40 000 kr

-

 

 

 

 

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

 

 

 

Sats per km

1,56/0,76 kr

1,56/0,76 kr

-

Nedre grense for fradraget

22 000 kr

22 350 kr

1,6 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

30 000 kr

40 000 kr

33,3 pst.

 

 

 

 

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv

3 850 kr

3 850 kr

-

 

 

 

 

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

 

 

 

Sats for skattefradrag

20 pst.

20 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

25 000 kr

25 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

300 000 kr

300 000 kr

-

 

 

 

 

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

 

 

 

Øvre grense

 

 

 

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

 

 

 

 

Formuesskatt13

 

 

 

Kommune

 

 

 

Innslagspunkt

1 480 000 kr

1 480 000 kr

-

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

 

 

 

Innslagspunkt

1 480 000 kr

1 480 000 kr

-

Sats

0,15 pst.

0,15 pst.

-

Verdsettelsesrabatter14

 

 

 

Primærbolig

75 pst.

75 pst.

-

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

10 pst.

10 pst.

-

Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og -tilordnet gjeld

10 pst.

20 pst.

10 pst. enheter

 

 

 

 

Finansskatt

 

 

 

Finansskatt på lønn

5 pst.

5 pst.

-

 

 

 

 

Avskrivningssatser

 

 

 

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)15

24/30 pst.

24/30 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)16, 17

4 (6/10) pst.

4 (6/10) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

 

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark reduseres satsen fra 20,5 prosent i 2017 til 19,5 prosent i 2018.

 2) Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 prosent i 2017 og videreføres på samme nivå i 2018.
 3) Friinntekten i særskatten reduseres fra 5,4 prosent i 2017 til 5,3 prosent 2018.
 4) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 9,52 prosent i trinn 3 i 2017 og økes til 10,4 prosent i 2018.
 5) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.
 6) I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent, er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 prosent. I 2018 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner.
 7) For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,7 prosent.
 8) Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2017 er selskapsskatten 24 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,24. I 2018 er selskapsskatten 23 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,33.
 9) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 97 610 kroner for 2018.
10) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
11) Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2017-regler.
12) I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 er det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i den nye ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede sparer i ordningen.
13) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.
14) Verdsettelsesrabattene gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.
15) Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 prosent , med forhøyet sats på 30 prosent for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.
16) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 prosent. Satsen på 10 prosent gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
17) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 prosent.


Kilde: Finansdepartementet.

Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.