Jeg tilbyr

Privatøkonomisk rådgivning som passer ditt behov

Skattesatser 2016

Publisert på
  2015-regler 2016-regler Endring 
2015–2016
Skatt på alminnelig inntekt      
Personer1 27 pst. 25 pst. -2 pst.enheter
Bedrifter2 27 pst. 25 pst. -2 pst.enheter
       
Trinnskatt      
Trinn 1      
 Innslagspunkt - 159 800 kr -
 Sats - 0,44 pst. -
Trinn 2      
 Innslagspunkt - 224 900 kr -
 Sats - 1,7 pst. -
Trinn 3      
 Innslagspunkt 550 550 kr 565 400 kr 2,7 pst.
 Sats3 9,0 pst. 10,7 pst. 1,7 pst.enheter
Trinn 4      
 Innslagspunkt 885 600 kr 909 500 kr 2,7 pst.
 Sats 12,0 pst. 13,7 pst. 1,7 pst.enheter
       
Trygdeavgift      
Nedre grense for å betale trygdeavgift 49 650 kr 49 650 kr -
Opptrappingssats 25,0 pst. 25,0 pst. -
Sats      
 Lønnsinntekt 8,2 pst. 8,2 pst. -
 Fiske, fangst og barnepass4 8,2 pst. 8,2 pst. -
 Annen næringsinntekt 11,4 pst. 11,4 pst. -
 Pensjonsinntekt mv. 5,1 pst. 5,1 pst. -
       
Arbeidsgiveravgift5      
Sone I 14,1 pst. 14,1 pst. -
Sone Ia 14,1 pst. 14,1 pst. -
Sone II 10,6 pst. 10,6 pst. -
Sone III 6,4 pst. 6,4 pst. -
Sone IV 5,1 pst. 5,1 pst. -
Sone IVa 7,9 pst. 7,9 pst. -
Sone V 0,0 pst. 0,0 pst. -
       
Maksimale effektive marginale skattesatser      
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 47,2 pst. 46,9 pst. -0,3 pst.enheter
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,7 pst. 53,5 pst. -0,3 pst.enheter
Pensjonsinntekt6 44,1 pst. 43,8 pst. -0,3 pst.enheter
Næringsinntekt4 50,4 pst. 50,1 pst. -0,3 pst.enheter
Utbytte og uttak7 46,7 pst. 46,6 pst. -0,1 pst.enheter
       
Personfradrag      
Klasse 1 50 400 kr 51 750 kr 2,7 pst.
Klasse 2 74 250 kr 76 250 kr 2,7 pst.
       
Minstefradrag i lønnsinntekt      
Sats 43,0 pst. 43,0 pst. -
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr -
Øvre grense8 89 050 kr 91 450 kr 2,7 pst.
       
Minstefradrag i pensjonsinntekt      
Sats 29,0 pst. 29,0 pst. -
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr -
Øvre grense 72 200 kr 73 600 kr 1,9 pst.
       
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt9 31 800 kr 31 800 kr -
       
Særfradrag for enslige forsørgere 48 804 kr 51 804 kr 6,1 pst.
       
Særskilt skattefradrag for pensjonister      
Maksimalt beløp 30 800 kr 29 880 kr -3 pst.
Nedtrapping, trinn 1      
 Innslagspunkt 180 800 kr 184 800 kr 2,2 pst.
 Sats 15,3 pst. 15,3 pst. -
Nedtrapping, trinn 2      
 Innslagspunkt 273 650 kr 278 950 kr 1,9 pst.
 Sats 6,0 pst. 6,0 pst. -
       
Skattebegrensningsregelen      
Avtrappingssats 55,0 pst. 55,0 pst. -
Skattefri nettoinntekt      
 Enslig 135 700 kr 139 400 kr 2,7 pst.
 Gift 124 800 kr 128 150 kr 2,7 pst.
Formuestillegget      
Sats 1,5 pst. 1,5 pst. -
 Enslig 200 000 kr 200 000 kr -
 Gift 100 000 kr 100 000 kr -
       
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms      
Klasse 1 15 500 kr 15 500 kr -
Klasse 2 15 500 kr 15 500 kr -
       
Sjømannsfradraget      
Sats 30,0 pst. 30,0 pst. -
Øvre grense 80 000 kr 80 000 kr -
       
Fiskerfradraget      
Sats 30,0 pst. 30,0 pst. -
Øvre grense 150 000 kr 150 000 kr -
       
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.      
Inntektsuavhengig fradrag 63 500 kr 63 500 kr -
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38,0 pst. 38,0 pst. -
Maksimalt samlet fradrag 166 400 kr 166 400 kr -
       
Særfradrag for store sykdomsutgifter10      
Nedre grense 9 180 kr 9 180 kr -
       
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning 15 000 kr 15 000 kr -
       
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid      
Sats per km 1,50/0,70 kr 1,50/0,70 kr -
Nedre grense for fradraget 16 000 kr 22 000 kr 37,5 pst.
       
Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil, sats per km 4,10 kr 3,80 kr -7,3 pst.
       
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 20 000 kr 25 000 kr 25,0 pst.
       
Maksimalt fradrag for innbetalt  3 850 kr 3 850 kr -
fagforeningskontingent mv.
       
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)      
Sats for skattefradrag 20,0 pst. 20,0 pst. -
Maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kr 25 000 kr -
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 200 000 kr 300 000 kr 50,0 pst.
       
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn      
Øvre grense      
 Ett barn 25 000 kr 25 000 kr -
 Tillegg per barn utover det første 15 000 kr 15 000 kr -
       
Formuesskatt11      
Kommune      
 Innslagspunkt 1 200 000 kr 1400 000 kr 16,7 pst.
 Sats 0,7 pst. 0,7 pst. -
Stat      
 Innslagspunkt 1 200 000 kr 1 400 000 kr 16,7 pst.
 Sats 0,15 pst. 0,15 pst. -
Verdsettingsrabatter      
 Primærbolig 75 pst. 75 pst. -
 Sekundærbolig og næringseiendom 30 pst. 20 pst. -10 pst.enheter
       
Avskrivningssatser      
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst. 30 pst. -
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst. 20 pst. -
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)12 20/22 pst. 20/22 pst. -
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)13 20 (30) pst. 20 (30) pst. -
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) 14 pst. 14 pst. -
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst. 12 pst. -
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 pst. 5 pst. -
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)14,15 4 (6/10) pst. 4 (6/10) pst. -
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 pst. 2 pst. -
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 pst. 10 pst. -

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark reduseres satsen fra 23,5 pst. i 2015 til 21,5 pst. i 2016.
2) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraft økes fra henholdsvis 51 og 31 pst. i 2015 til 53 og 33 pst. i 2016.
3) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,6 pst. i trinn 3 i 2016.
4) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.
5) I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst, er lik fribeløpet. I 2016 er fribeløpet 500000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250000 kroner. Etter EUs nye retningslinjer for regionalstøtte kan det ikke lenger gis differensiert arbeidsgiveravgift i deler av transportsektoren, energisektoren og finans- og forsikringssektoren. I disse sektorene er det derfor innført en tilsvarende fribeløpsordning som i sone Ia.
6) For personer som omfattes av skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst.
7) Inkluderer selskapsskatt på 27 pst. i 2015 og selskapsskatt på 25 pst. og oppjusteringsfaktor på 1,15 for utbytte mv. i 2016.
8) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 91 450 kroner for 2016.
9) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
10) Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2015-regler.
11) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.
12) Avskrivningssatsen ble økt til 22 pst. for lastebiler, vogntog og busser i 2015.
13) Det ble innført 10 pst. startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d i 2014.
14) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
15) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.

Finansdepartementet.

Mine tjenester

 • Hjelp til skattemelding (selvangivelse)

  Skattemelding, fradrag, klager  mv.

 • Hjelp til å bli kvitt inkasso

  Saker, reduksjon, nedbetalingsplan mv.

 • Hjelp til kontroll av gjeld

  Oversikt over gjeldsituasjon, reduksjon, planlegging, gjeldsordning mv.

 • Hjelp til å lage og gjennomføre et budsjett

  Planlegging og gjennomføring mv.