2018-regler

2019-regler

Endring 2018–2019

Skatt på alminnelig inntekt

     

Personer1

23 pst.

22 pst.

-1 pst.enhet

Bedrifter2

23 pst.

22 pst.

-1 pst.enhet

       

Skatt på grunnrentenæringer

     

Petroleum (særskatt)3

55 pst

56 pst.

1 pst.enhet

Vannkraft (grunnrenteskatt)

35,7 pst.

37,0 pst

1,3 pst.enheter

       

Trinnskatt

     

Trinn 1

     

Innslagspunkt

169000kr

174500kr

3,3 pst.

Sats

1,4 pst.

1,9 pst.

0,5 pst.enheter

Trinn 2

     

Innslagspunkt

237 900 kr

245 650 kr

3,3 pst.

Sats

3,3 pst.

4,2 pst.

0,9 pst.enheter

Trinn 3

     

Innslagspunkt

598 050 kr

617 500 kr

3,3 pst.

Sats4

12,4 pst.

13,2 pst.

0,8 pst. enheter

Trinn 4

     

Innslagspunkt

962 050 kr

964 800 kr

0,3 pst.

Sats

15,4 pst.

16,2 pst.

0,8 pst. enheter

       

Trygdeavgift

     

Nedre grense for å betale trygdeavgift

54 650 kr

54 650 kr

-

Opptrappingssats

25 pst.

25 pst.

-

Sats

     

Lønnsinntekt

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Fiske, fangst og barnepass5

8,2 pst.

8,2 pst.

-

Annen næringsinntekt

11,4 pst.

11,4 pst.

-

Pensjonsinntekt mv

5,1 pst.

5,1 pst.

-

       

Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere (kildeskatt)

-

25 pst.

ny

       

Arbeidsgiveravgift

     

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia6

14,1/10,6 pst.

14,1/10,6 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0 pst.

0 pst.

-

       

Maksimale effektive marginale skattesatser

     

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

46,6 pst.

46,4 pst.

-0,2 pst.enheter

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,2 pst.

53,0 pst.

-0,2 pst.enheter

Pensjonsinntekt7

43,5 pst.

43,3 pst.

-0,2 pst.enheter

Næringsinntekt8

49,8 pst.

49,6 pst.

-0,2 pst.enheter

Utbytte8

46,6 pst.

46,7 pst.

0,1 pst.enheter

       

Personfradrag

54 750 kr

56 550 kr

3,3 pst.

       

Minstefradrag i lønnsinntekt

     

Sats

45 pst.

45 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense9

97 610 kr

100 800 kr

3,3 pst.

       

Minstefradrag i pensjonsinntekt

     

Sats

31 pst.

31 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

83 000 kr

85 050 kr

2,5 pst.

       

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt10

31 800 kr

31 800 kr

-

       

Særfradrag for enslige forsørgere

51 804 kr

51 804 kr

-

       

Særskilt skattefradrag for pensjonister

     

Maksimalt beløp

29 950 kr

30 000 kr

0,2 pst.

Nedtrapping, trinn 1

     

Innslagspunkt

193 250 kr

198 200 kr

2,6 pst.

Sats

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

     

Innslagspunkt

290 700 kr

297 900 kr

2,5 pst.

Sats

6 pst.

6 pst.

-

       

Skattebegrensningsregelen

     

Avtrappingssats

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

     

Enslig

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

   

-

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

15 500 kr

15 500 kr

-

       

Sjømannsfradraget

     

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

       

Fiskerfradraget

     

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

150 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

     

Inntektsuavhengig fradrag

63 500 kr

63 500 kr

-

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

166 400 kr

166 400 kr

-

       

Særfradrag for store sykdomsutgifter11

     

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning12

40 000 kr

40 000 kr

-

       

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

     

Sats per km

1,56/0,76 kr

1,56/0,76 kr

-

Nedre grense for fradraget

22 350 kr

22 700 kr

1,6 pst.

       

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

40 000 kr

50 000 kr

25 pst.

       

Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter

-

7 000 kr

ny

       

Maksimalt fradrag for innbetalt 
fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

3 850 kr

-

       

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

     

Sats for skattefradrag

20 pst.

20 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

25 000 kr

25 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

300 000 kr

300 000 kr

-

       

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

     

Øvre grense

     

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Formuesskatt13

     

Kommune

     

Innslagspunkt

1 480 000 kr

1 500 000 kr

1,4 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

     

Innslagspunkt

1 480 000 kr

1 500 000 kr

1,4 pst.

Sats

0,15 pst.

0,15 pst.

-

Verdsettelsesrabatter14

     

Primærbolig

75 pst.

75 pst.

-

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

10 pst.

10 pst.

-

Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld

20 pst.

25 pst.

5 pst. enheter

       

Finansskatt

     

Finansskatt på lønn

5 pst.

5 pst.

-

       

Avskrivningssatser

     

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)15

24/30 pst.

24/30 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)1617

4 (6/10) pst.

4 (6/10) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark reduseres satsen fra 19,5 pst. i 2018 til 18,5 pst. i 2019.

2) Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. i 2018 og videreføres på samme nivå i 2019.
3) Friinntekten i særskatten reduseres fra 5,3 pst. i 2018 til 5,2 pst. i 2019.
4) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 10,4 pst. i trinn 3 i 2018 og økes til 11,2 pst. i 2019.
5) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,2 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,2 pst. og 11,4 pst. trygdeavgift.
6) I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2019 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner.
7) For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 46,6 pst.
8) Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2018 er selskapsskatten 23 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,33. I 2019 er selskapsskatten med regjeringens forslag 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.
9) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 100 800 kroner for 2019.
10) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
11) Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2018-regler.
12) I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede sparer i ordningen.
13) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.
14) Verdsettelsesrabattene gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.
15) Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.
16) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
17) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.


Kilde: Finansdepartementet.